(1)
Zhang, K.; Zhang, H.; Liu, Q.; Zhao, H.; Zhu, H.; Chen, E. Interactive Attention Transfer Network for Cross-Domain Sentiment Classification. AAAI 2019, 33, 5773-5780.