(1)
Xiao, T.; Liang, S.; Shen, W.; Meng, Z. Bayesian Deep Collaborative Matrix Factorization. AAAI 2019, 33, 5474-5481.