(1)
Song, Y.; Wang, J.; Lukasiewicz, T.; Xu, Z.; Xu, M. Diversity-Driven Extensible Hierarchical Reinforcement Learning. AAAI 2019, 33, 4992-4999.