(1)
Sheng, X.-R.; Zhan, D.-C.; Lu, S.; Jiang, Y. Multi-View Anomaly Detection: Neighborhood in Locality Matters. AAAI 2019, 33, 4894-4901.