(1)
Yuan, X.; Feng, Z.; Norton, M.; Li, X. Generalized Batch Normalization: Towards Accelerating Deep Neural Networks. AAAI 2019, 33, 1682-1689.