(1)
Yang, S.; Liu, J.; Wang, W.; Guo, Z. TET-GAN: Text Effects Transfer via Stylization and Destylization. AAAI 2019, 33, 1238-1245.