(1)
Zhang, Z.; Wu, S.; Liu, S.; Li, M.; Zhou, M.; Xu, T. Regularizing Neural Machine Translation by Target-Bidirectional Agreement. AAAI 2019, 33, 443-450.