(1)
Li, X.; Wang, Y.; Sun, Y.; Wu, X.; Chen, J. PGSS: Pitch-Guided Speech Separation. AAAI 2023, 37, 13130-13138.