(1)
Hosseini, H.; Huang, Z.; Igarashi, A.; Shah, N. Class Fairness in Online Matching. AAAI 2023, 37, 5673-5680.