(1)
Dong, X.; Bao, J.; Zhang, T.; Chen, D.; Zhang, W.; Yuan, L.; Chen, D.; Wen, F.; Yu, N.; Guo, B. PeCo: Perceptual Codebook for BERT Pre-Training of Vision Transformers. AAAI 2023, 37, 552-560.