(1)
Zhang, X.; Zou, Y.; Zhang, H.; Zhou, J.; Diao, S.; Chen, J.; Ding, Z.; He, Z.; He, X.; Xiao, Y.; Long, B.; Yu, H.; Wu, L. Automatic Product Copywriting for E-Commerce. AAAI 2022, 36, 12423-12431.