(1)
Zhong, M.; Liu, Y.; Xu, Y.; Zhu, C.; Zeng, M. DialogLM: Pre-Trained Model for Long Dialogue Understanding and Summarization. AAAI 2022, 36, 11765-11773.