(1)
Huai, M.; Liu, J.; Miao, C.; Yao, L.; Zhang, A. Towards Automating Model Explanations With Certified Robustness Guarantees. AAAI 2022, 36, 6935-6943.