(1)
Cao, Z.; Xu, Q.; Yang, Z.; Cao, X.; Huang, Q. Geometry Interaction Knowledge Graph Embeddings. AAAI 2022, 36, 5521-5529.