(1)
Zhan, X.; Xu, H.; Zhang, Y.; Zhu, X.; Yin, H.; Zheng, Y. DeepThermal: Combustion Optimization for Thermal Power Generating Units Using Offline Reinforcement Learning. AAAI 2022, 36, 4680-4688.