(1)
Li, S.; Zhou, J.; Xu, T.; Dou, D.; Xiong, H. GeomGCL: Geometric Graph Contrastive Learning for Molecular Property Prediction. AAAI 2022, 36, 4541-4549.