(1)
Ji, J.; Wang, J.; Jiang, Z.; Jiang, J.; Zhang, H. STDEN: Towards Physics-Guided Neural Networks for Traffic Flow Prediction. AAAI 2022, 36, 4048-4056.