(1)
Bo, D.; Hu, B.; Wang, X.; Zhang, Z.; Shi, C.; Zhou, J. Regularizing Graph Neural Networks via Consistency-Diversity Graph Augmentations. AAAI 2022, 36, 3913-3921.