(1)
Mao, B.; Zhang, X.; Wang, L.; Zhang, Q.; Xiang, S.; Pan, C. Learning from the Target: Dual Prototype Network for Few Shot Semantic Segmentation. AAAI 2022, 36, 1953-1961.