(1)
Li, J.; Wang, X.; Zhu, L.; Li, J.; Huang, T.; Tian, Y. Retinomorphic Object Detection in Asynchronous Visual Streams. AAAI 2022, 36, 1332-1340.