(1)
Liu, R.; Jia, C.; Wei, J.; Xu, G.; Wang, L.; Vosoughi, S. Mitigating Political Bias in Language Models through Reinforced Calibration. AAAI 2021, 35, 14857-14866.