(1)
Yuan, F.; Zhang, L.; Bojun, H.; Liang, Y. Simpson’s Bias in NLP Training. AAAI 2021, 35, 14276-14283.