(1)
Xu, Y.; Zhao, H.; Zhang, Z. Topic-Aware Multi-Turn Dialogue Modeling. AAAI 2021, 35, 14176-14184.