(1)
Liu, L.; Zhang, Z.; Zhao, H.; Zhou, X.; Zhou, X. Filling the Gap of Utterance-Aware and Speaker-Aware Representation for Multi-Turn Dialogue. AAAI 2021, 35, 13406-13414.