(1)
Jiang, F.; Fan, Y.; Chu, X.; Li, P.; Zhu, Q.; Kong, F. Hierarchical Macro Discourse Parsing Based on Topic Segmentation. AAAI 2021, 35, 13152-13160.