(1)
Jia, X.; Zhou, W.; Sun, X.; Wu, Y. EQG-RACE: Examination-Type Question Generation. AAAI 2021, 35, 13143-13151.