(1)
Gao, L.; Wang, Y.; Liu, T.; Wang, J.; Zhang, L.; Liao, J. Question-Driven Span Labeling Model for Aspect–Opinion Pair Extraction. AAAI 2021, 35, 12875-12883.