(1)
Bao, G.; Zhang, Y. Contextualized Rewriting for Text Summarization. AAAI 2021, 35, 12544-12553.