(1)
An, C.; Zhong, M.; Chen, Y.; Wang, D.; Qiu, X.; Huang, X. Enhancing Scientific Papers Summarization With Citation Graph. AAAI 2021, 35, 12498-12506.