(1)
Li, J.; Zheng, L.; Zhu, Y.; He, J. Outlier Impact Characterization for Time Series Data. AAAI 2021, 35, 11595-11603.