(1)
Zou, H.; Ren, T.; Yan, D.; Su, H.; Zhu, J. Learning Task-Distribution Reward Shaping With Meta-Learning. AAAI 2021, 35, 11210-11218.