(1)
Zhou, H.; Zhang, S.; Peng, J.; Zhang, S.; Li, J.; Xiong, H.; Zhang, W. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021, 35, 11106-11115.