(1)
Liu, Z.; Li, Y.; Yao, L.; Wang, X.; Long, G. Task Aligned Generative Meta-Learning for Zero-Shot Learning. AAAI 2021, 35, 8723-8731.