(1)
Li, J.; Wang, Z.; Hu, X. Learning Intact Features by Erasing-Inpainting for Few-Shot Classification. AAAI 2021, 35, 8401-8409.