(1)
Li, J.; Du, C.; Zhu, J. A Bayesian Approach for Subset Selection in Contextual Bandits. AAAI 2021, 35, 8384-8391.