(1)
Jia, Y.; Liu, H.; Hou, J.; Zhang, Q. Clustering Ensemble Meets Low-Rank Tensor Approximation. AAAI 2021, 35, 7970-7978.