(1)
Hu, R.; Deng, Z.; Zhu, X. Multi-Scale Graph Fusion for Co-Saliency Detection. AAAI 2021, 35, 7789-7796.