(1)
Wang, X.; Xu, M.; Zhang, J.; Jiang, L.; Li, L. Deep Multi-Task Learning for Diabetic Retinopathy Grading in Fundus Images. AAAI 2021, 35, 2826-2834.