(1)
Qian, S.; Xue, D.; Zhang, H.; Fang, Q.; Xu, C. Dual Adversarial Graph Neural Networks for Multi-Label Cross-Modal Retrieval. AAAI 2021, 35, 2440-2448.