(1)
Liu, M.; Zhu, C.; Wang, J.; Yin, X.-C. Adaptive Pattern-Parameter Matching for Robust Pedestrian Detection. AAAI 2021, 35, 2154-2162.