(1)
Li, X.; Xu, Z.; Wei, K.; Deng, C. Generalized Zero-Shot Learning via Disentangled Representation. AAAI 2021, 35, 1966-1974.