(1)
Li, W.; Zhao, W.; Zhong, H.; He, C.; Lin, D. Joint Semantic-Geometric Learning for Polygonal Building Segmentation. AAAI 2021, 35, 1958-1965.