(1)
Jin, S.; Zhou, Q.; Yao, H.; Liu, Y.; Hua, X.-S. Asynchronous Teacher Guided Bit-Wise Hard Mining for Online Hashing. AAAI 2021, 35, 1717-1724.