(1)
Huang, Q.; Zhang, J.; Zhou, W.; Zhang, W.; Yu, N. Initiative Defense Against Facial Manipulation. AAAI 2021, 35, 1619-1627.