(1)
Bao, P.; Zheng, Q.; Mu, Y. Dense Events Grounding in Video. AAAI 2021, 35, 920-928.