(1)
Liu, H.; Wu, Q.; Zhuang, F.; Lu, X.; Dou, D.; Xiong, H. Community-Aware Multi-Task Transportation Demand Prediction. AAAI 2021, 35, 320-327.