(1)
Xu, C.; Leng, B.; Zhang, C.; Zhou, X. Emphasizing 3D Properties in Recurrent Multi-View Aggregation for 3D Shape Retrieval. AAAI 2018, 32.