(1)
Guo, D.; Zhou, W.; Li, H.; Wang, M. Hierarchical LSTM for Sign Language Translation. AAAI 2018, 32.