(1)
Su, H.; Shen, X.; Hu, P.; Li, W.; Chen, Y. Dialogue Generation With GAN. AAAI 2018, 32.