(1)
Luo, R.; Zhang, W.; Xu, X.; Wang, J. A Neural Stochastic Volatility Model. AAAI 2018, 32.